• GEDRAGSREGELS EN PRIVACY

 • Camerabeveiliging clubhuis

  Er hangen diverse zichtbare camera’s in en rondom de kantine van KVS (zeven camera’s aan de buitenkant van de kantine; één camera in de kantine).

  Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van eigen leden en bezoekers, het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel en het voorkomen van incidenten.

  Het bestuur informeert u verder over de volgende zaken:

  • Bij de ingang van het clubhuis kondigen we door middel van een bord aan dat er cameratoezicht op onze accommodatie plaatsvindt.
  • Er wordt zorgvuldig met het beeldmateriaal omgegaan. Beelden zullen alleen worden bekeken nadat er een calamiteit heeft plaatsgevonden, zoals inbraak en vandalisme. Indien er geen aanleiding is, zullen de beelden dus niet worden ingezien.
  • Beelden zullen alleen toegankelijk zijn voor de beheerder kantine (Edwin Raats) en de functionaris gegevensbescherming (Sander van Houten).
  • De beelden worden uiterlijk 28 dagen bewaard (of tot een eventueel incident is afgehandeld).
 • Privacy

  KVS/Groeneveld Keukens hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In onderstaande Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KVS/Groeneveld Keukens houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, in dit geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Je persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Je uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer wij jouw persoonsgegevens met een bepaald doel willen verwerken;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Je persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als KVS/Groeneveld Keukens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hebt kun je contact opnemen met Sander van Houten.

  Privacy policy (AVG)

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Persoonsgegevens van de leden van KVS/Groeneveld Keukens worden door KVS/Groeneveld Keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het beoefenen van korfbal (bv. opstellingen op de site)
  • Ledenadministratie;
  • Contributieheffing;
  • Informatieverstrekking rondom de organisatie van korfbal;
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijfformulier.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft KVS/Groeneveld Keukens in het verleden de volgende persoonsgegevens van je gevraagd of kan het de volgende gegevens van jou vragen:

  • Naam (voornaam; tussenvoegsel, achternaam);
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer;
  • Lidmaatschapsnummer;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum.

  Jouw persoonsgegevens worden door KVS/Groeneveld Keukens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) :

  • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van KVS/Groeneveld Keukens;
  • Het verzorgen van de administratie voor het KNKV.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  KVS/Groeneveld Keukens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens KVS/Groeneveld Keukens van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Alle personen die toegang tot jouw persoonsgegevens hebben zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Je hebt altijd het recht om eerder gegeven toestemming, om persoonsgegevens te verwerken.

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  KVS/Groeneveld Keukens
  Sander van Houten
  Sander.vanhouten11@gmail.com
  06-28025903